‏ادمایی که میگن تو نمیتونی دقیقا ادمایی هستن ک میترسن تو بتونی...!