تو را دوست ندارم

تو رادوست ندارم

نه دوستت ندارم!

اما هنگامی که نیستی غمگینم!

تو رادوست ندارم!

امانمیدانم چرا.... آنچه میکنی در نظرم بی همتا جلوه میکند!

وبارهادر تنهایی از خود پرسیده ام چرا آنهایی که دوستشان دارم بیشترشبیه تو نیستند...

تو رادوست ندارم! اماهنگامی که نیستی از هرصدایی بیزارم
تنها تویی که عاشقت هستم
و بی تو جهانم سرشار از بیرنگی است