همیشه :)

تورا ارزو میکنم :)

این برای بی ارزو بودن من نیست :(

برای این است که برترین ارزوی منی :)