یک عکس،تنها یک عکس نیست،میتواند انبوهی از آرزو باشد،یا کوهی از خاطره،میتواند قابی از شور و شوق کودکی باشد یا بغضی پنهان در زمانی ناپیدا.عکس ها حکایت گر بسیاری از اتفاقات اند بسیاری از حرف ها که نه زبان توان گفتنش را دارد و نه دست ها جسارت نوشتنش را.عکس ها زنده اند اما نبض زنده بودنشان را هرکسی نمیبیند،صدای سکوتشان را هرکسی نمی شنود.

روبروی هر لنز دوربینی،یک نفرِ دیگری،بی هوا درحال خندیدن است،یک نفر درحال گریستن،یک نفر در حال تردید،یک نفر هم، به دیوار زندگی چنگ میزند،از حال و روز هیچ عکسی نباید ساده عبور کرد،یک عکس،تنها یک عکس نیست یک زندگی ست.