تابستان از راه رسیده است....

رفیق اصلا فکر خوبی نیست که بنشینی گوشه ای و به روزهای گذشته و تابستان پارسال و آدم یا آدم هایی که دیگر با تو نیستند فکر کنی.

یا بگویی اگر فلانی بود یا فلانی میماند این تابستان خیلی خوش میگذشت.

تو دوستانی داری که پایه ی دیوانه بازی هایت هستند...

پایه ی شبگردی ها و سینما رفتن هایت.پایه ی پیاده روی کردن های بی هدف !

تو خودت را داری و میتوانی بی وقفه لذت ببری از زندگی.

خوشحال بودنت را وابسته نکن به افرادی که نیستند.

از بودن با آدم هایی که هستند و تو را دوست دارند لذت ببر.

تابستان ،فصل شل و ول بودن است!

وا بده از غم و غصه هایت...

خورشید آنقدر رقصیده که داغ کرده! 

تو چرا نشسته ای؟!

شاید این تابستان، فصل بازگشت به روزهای خوبت باشد.