باخودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم،

بگویم از تو دلگیرم،اما بار دیگر تورا دیدم و گفتم

:

بی تو میمیرم