بیا بوسه به چند است از آن لعل مثمن

اگر بوسه به جانی است فریضه است خریدن


مولانای جان