من همین روزها با خدا مذاکره خواهم کرد

آن هم یک مذاکره‌ی یک طرفه

که برنده‌ی نهایی من باشم

می‌خواهم باران را

آفتاب را

ابر را

اصلا تمامِ کائنات را


یک روز به دستِ من بدهد

تا تمامِ محاسبات را درهم بریزم

و هیچ‌کس نفهمد

من در یک گوشه‌ی دنیا

چگونه

دوست داشتنت را

عطری کردم

و پوشاندم دنیا را

از بویِ خوشِ خواستنت ! 


#عادل_دانتیسم