بوسه مگر چیست فشار دو لب..

آنکه گناه نیست چه روز و چه شب..

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب..

بوسه یعنی عشق در اعماق شب..

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق..

بوسه یعنی آتش و گرمای تب..

بوسه یعنی لذت از دلدادگی..

لذت از شب لذت از دیوانگی..

بوسه یعنی حس خوب طعم عشق..

طعم شیرینی به رنگ سادگی..

بوسه یعنی آغازی برای ما شدن..

لحظه ای با دلبری تنها شدن..

بوسه آتش می زند بر جسم و جان..

بوسه بر می دارد این شرم از میان..

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط..

بوسه یعنی عشق خالی از گناه..

بوسه یعنی قلب تو از آن من..

بوسه یعنی تو همیشه مال من.