‏میگن شلوغ بودن و پربودن زمانت نمیزاره فکر و خیال کنی

‏ولی من وسط تموم شلوغیا بیشتر از همیشه دلتنگت میشدم

‏اینکه میون اونهمه همهمه و شلوغی صدای کسی که میخوای نپیچه تو حوالیت دلتنگیت رو بیشتر میکنه..