بــَــرای ِ هَــر ڪَـس ڪِـه رَفــتَـنی سـتــــــ ،

فـَـــقَـط بــــایــَــد ..

ڪِنــــار ایــ؁تــاد ..

و ..

راه بـــــاز ڪـَــــرد

بـِـه هَـمـیـ؁ـــادِﮔ