کاش گاهی وقتا یاد بگیریم شیشه خورده نداشته باشیم ،
در حق کسی که همیشه به ما لطف کرده نامردی نکنیم ،
 به اعتمادی که به ما کرده خیانت نکنیم
کاش ...