‏هر چی فک کنی آخرش اینه؛

‏فقط خودتی و خودت

‏بساز