برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !