من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی