برام مهم نیست، برام مهم نیست، برام مهم نیست، برام مهم نیست، برام مهم نیست، برام مهم نیست [برایش خیلی مهم است]