‏من ازت نمیخوام برگردی فقط ازت میخوام حالِ خوبِ منو که با خودت بردی،برگردونی بذاری سر جاش...

‏این دلتنگی ام ارزونیِ خودت...