‏مثلا برگردی و بگویی چیزی جا گذاشتم، 

‏سپس من را برداری و با خود ببری