قبل از هر بخشیده شدنی باید خودت رو ببخشی،آدم ها گاهی از یاد میبرن بخشیدن خودشون رو ، روراست بودن با تنها ترین موجود درون. وقتی خودت رو نمیبخشی تموم عمر بدهکاری . قبل از هر بخشیده شدنی،باید بشینی پای یه قصه ی دیرینه ، پای یه اشتباه ، پای صدای گرفته ی یه دل خطاکار و برای همیشه ببخشیش.میون اینهمه حقیقت های تلخ،دردهای بی صدا،بخشیدن دیگران کافی نیست یوقتایی باید خودمون رو از ته قلبمون ببخشیم و ادامه بدیم ...