قشنگی عشق اونجاست که بارها و بارها دلتو میشکنه پا میذاره روی دلت

ولی تو با همون قلب تیکه تیکه ت بازم دوسش داری