‏بابام گفت هوا سرد شده گفتم دلت گرم باشه مرد. جواب داد یک شب تو زمستون که بدون لباس انداختمت بیرون از خونه دوباره نظرت رو جویا میشم.