👻 تنها یک شبح، در گذشته سیر می‌کند و با تصویرهایی که در زندگی گذشته‌اش

از خویشتن داشته، خود را توصیف می‌نماید. شما دارای آن شخصیتی هستید که همین امروز برای خود انتخاب می‌کنید، نه آنچه قبلاً انتخاب کرده‌اید..


#دکتر_وین_و_دایر