‏دیگران را ببخشید…

‏بی عقلی، تهمت ها، خیانت و بی ادبی

‏نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست. 

‏انسان های نارس این موارد را زیاد دارند؛

‏شما انسانی رسیده باشید!