این گونه افکار به شما نیرو می دهند و باعث می شوند تا احساس کنید که قوی هستید و اعتماد به نفس دارید. آنها بر روی شخصیت. سلامتی. خلاقیت شما تاثیر سازنده و قابل اندازه گیری دارند.
هرچقدر آم مثبت و خوش بینی باشید به همان اندازه در هر مرحله از زندگی شاد خواهید بود..