۴- آن‌ها فهرست وظایف کاری و سر موعد مقرر انجام دادن آن‌ها را ارزیابی می‌کنند.

افراد موفق، لیستی از کارهایی که می‌خواهند انجام دهند دارند و همیشه کارهایی را در ابتدای روز کاری انتخاب می‌کنند که راهبری و از پیش برنامه‌ریزی شده است. آن‌ها ضرب‌العجل‌ها و جلسات کاری مهم را به خود یاد‌آوری می‌کنند و سعی می‌کنند کارهایشان را بر اساس این‌ها زمان بندی و اولویت بندی کنند.


ادامه دارد..

#شروع_روز_کاری