❣ گفت: همه‌ش که نباید تو فکر اتفاقای افتاده باشی، گاهی هم باید به اتفاقای نیفتاده فکر کنی.

به پاهات فکر کن که هنوز داریشون،

به چشمات که هنوز سر جاشونن،

به خونه‌ات که هنوز سیل نبرده‌تش،

به مادرت که هنوز زنده‌اس.

بالاخره یه چیزایی تو زندگی هست که اتفاق نیفتادن و تو میتونی به خاطر همونا خوشحال باشی.

گفتم پس عشق چی؟ آخه هنوز تو عمرم عاشق نشدم.

گفت: راستشو بخوای عشق تنها چیزیه که نمیدونی اتفاق افتادنش بهتره یا اتفاق نیفتادنش!


#ﺑﺎبک_ﺯﻣﺎنی