گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه فرضیه ها ریخت به هم