شکفتی همچو گل در بازوانم


درخشیدی چو می در جام جانم


به بالِ نغمه ی آن چشم وحشی


کشاندی تا بهشت جاودانم.

 

 

 

 

دل نوشت : آغوشت را سخت به من بدهکاری