آرزو می کنم این هفته را خودت باشی

و باشی؛

چشمت به روزهایی که گذشت نمانده باشد

دلشوره روزهای پیش رو را نداشته باشی...

آرزو می کنم این یک هفته را شبیه آنهایی زندگی کنی که از تمام عمر همین چند روز برایشان مانده

پر از دوستت دارم های نگفته

آغوش های دریغ کرده

راه های نرفته

خنده های بی دلیل

اشتیاق بی حد...

آرزو می کنم زندگی را محکم بغل کنی

بوسه بباری به لحظه هایش

و از اینهمه قدر دانی شگفت زده اش کنی...

آرزو می کنم دلگرم خودت باشی آنقدر که یخِ دلگیری ها و دلسردی های پیرامونت را ذوب کنی...

آرزو می کنم این یک هفته را با قدم هایت، با دست هایت، با کلماتت خدا را مناجات کنی

و آنگونه منتشر شوی در سراسر هستی که انگار یک عمر زیسته ای...

آرزو می کنم این یک هفته برایت بارها و بارها تکرار شود اما تکراری نه

آمین