باور کنید آنقدَر سخت نیست 

فهمیدن اینکه در زندگی یک نفر

اضافی هستید یا نه ..

هر انسانی هر چقدر هم که بگوید دوستتان دارد؛

دست بر قضا رفتارهایی از خود نشان می دهد که شما 

به اضافی بودنتان یقین پیدا می کنید

اما آدمیزاد است دیگر..

گاهی دست به دامن دروغ هایی می شود که 

خودش هم از بازگو کردنشان خجالت می کشد 

اما همان ها را برای قانع کردن خود استفاده می کند..

و با این کار باز هم 

می ماند ، دور و برِ کسی که یک درصد هم مایل به بودنش

نیست..

گاهی قبولاندن این موضوع به خودمان  آنقدر سخت 

می شود که حاضریم یک عمر پشیمانی را 

بپذیریم تا لحظه ای به ترکِ آن شخص فکر نکنیم..

راستی ،

آدمیزاد چه موجود احمق و سخت جانی است !