‏رسیدن قدمِ اولِ رفتنه..
‏آدما نمیان که بمونن،
‏ اونا میان که بهت برسن و ازت بگذرن!
‏ وقتی خیالشون از بودنت راحت بشه،
‏ وقتی داشتنت رو تجربه کرده باشن،
‏دیگه دلیلی برایِ موندن ندارن..
‏آدما نمیان که بمونن
‏فقط می‌خوان یک‌ بار بهت رسیده باشن..!