✳️ انسان‌ها به سه دلیل پشت سرتان حرف می‌زنند:

1- وقتی نمی‌توانند در حد شما باشند.

 2- وقتی چیزی که شما دارید را ندارند.

 3- وقتی می‌خواهند از سبک زندگی

 شما تقلید کنند اما نمی‌توانند.

پس به کسانى که پشت سرتان حرف می‌زنند بى‌اعتنا باشید، آنها به همان جا تعلق دارند، دقیقاً "پشت سرتان"