دستاتو توی دستام میگیرم و میگم تو فقط مال منی ...
میگم دیدی اومدی 
خوشحالم از این که بازم کنار خودم دارمت
انگار قلبم میخواد بزنه بیرون 
میگم دیگه نمیذارم بری نمیذارم 
میخندم محکم بغلت میکنم ...
ساعت لعنتی زنگ میزنه و بیدارم میکنه 
انگار  توی خوابم هم نمیتونم داشته باشمت
ارزو میکنم که کاش خوابم باشه 
اخرین نفس کشیدنم کنار کسی که نیست...