تـــو را دوست میدارم . . .

چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ؟

یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت

یـا چطـور شـد که . . .

چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟
...
... ... وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . .

که نمـى کـــــــــنى !!

و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . .

کـه نمـــــى کـــــنم . . .