اوج غم این قصه در این شعر همین جاست 

 من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!