زندگی با تو برایم بوی ریحان میدهد

بی تو اما بوی ریحان ، بوی زندان میدهد . . .