هاشم:همیشه یه چیزی از وجود معشوق تو قلب عاشق ته نشین میشه برای همیشه حتی اگه هم دیگه رو ترک کنن ... اما این فقط یه طرف سکه ست پسرم


فرهاد:و اون طرف سکه ؟


هاشم:اگه دنیات اندازه ی یه نفر کوچیک بشه یا اون یه نفر اندازه ی خدا واست بزرگ بشه اگه یه روزی ترکت کنه و بره ، اونوخ دین و دنیاتو باهم می بازی ...


#📽شهرزاد