در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو
عالم پرست از تو و خالی است جای تو