تا شسته شود عطر تنت از این شهر

تهران شده باران که بشوید اثرت را

:)