خیابانی که از دیدار تو باز می گشت
به باغهای گریه رسید

آرزو نوری