یه وقت زشت نباشه توی خاطرات هم هستیم ولی کنار هم نیستیم