اخه شبا کسی نیست به گریه هامون ،  به حال خرابمون گیر بده