+ امتحانو چیکار کردی

- خوب

+ این کیه اسمش تو همه صفحه ها هست ؟

- سرت به کار خودت باشه

+ نکنه خبریه ؟

- :)

+ مباااارکه

- کتابش را میگیرد و دور میشود